//Mobile Menu Sublevel Toggle JSON

Ogólne warunki handlowe Leine Quartier GmbH

1 Geltungsbereich
1.1 Niniejsze warunki mają zastosowanie do umów najmu tymczasowego
Zapewnienie mieszkań na noclegi, jak również wszystko w tym kontekście dla
Klienci świadczyli dodatkowe usługi Leine Quartier GmbH (dalej: „Leine
Quartier ”).
1.2 Warunki klienta obowiązują tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie określone z góry
została uzgodniona na piśmie.
1.3 Podnajmowanie lub ponowne wynajmowanie wynajmowanych mieszkań i ich użytkowanie
Każdy cel inny niż zakwaterowanie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Leine
Jedna czwarta. Apartamenty są odpowiednie tylko dla odpowiedniej liczby osób
Opis mieszkania jest rejestrowany. Dodatkowe osoby nie mogą przebywać w apartamencie
okupacja. W takim przypadku Leine Quartier natychmiast zerwie stosunek umowny
wypowiedzieć bez wypowiedzenia; klient musi wówczas niezwłocznie opuścić mieszkanie.

2 Vertragsabschluss
Umowa zostaje zawarta w momencie złożenia przez klienta oferty rezerwacji od Leine Quartier w
W formie tekstowej. Do czasu akceptacji w formie tekstu Leine Quartier nie jest do
Żądanie rezerwacji i nie zawiera możliwej rezerwacji.

3 Leistungen
3.1 Die Apartments sind individuell gestaltet und eingerichtet. Klient go nie ma
Prawo do udostępnienia określonego mieszkania, ale tylko do świadczenia
konkretnego typu mieszkania, które pod względem wyposażenia, wystroju i wyposażenia
odpowiada typowi apartamentu, który wybrał podczas rezerwacji.
3.2 Nie akceptuje wynajmowanego mieszkania klientowi, chociaż jest to rodzaj mieszkania
który wybrał przy rezerwacji, klient nie jest do tego uprawniony
alternatywnie przypisanie innego mieszkania.
3.3 Broszury i strony ofert Leine Quartier nie stanowią podstawy do roszczeń
Kompletność. Irrtümer und Änderungen bleiben vorbehalten. W szczególności są to plany pięter
odpowiednich mieszkań, aby nie były skalowane.
3.4 Mieszkania po zakończeniu użytkowania są w zadbanym stanie
pozostawiać. Die Apartments werden einmal wöchentlich gereinigt. Koszt
Końcowe sprzątanie ponosi klient. Znajdują się one w odpowiednich cenach ofertowych dla
Apartamenty nie są uwzględnione i są pokazane osobno w ofercie. Pościel i
Ręczniki można wypożyczyć za opłatą.
3.5 Die Apartments sind durch Zugangscodes gesichert. Dostarczenie tych kodów dostępu
ma miejsce tylko wtedy, gdy uzgodniona cena całkowita zostanie zapłacona w całości na początku
Przelew lub przesyłając odpowiedni dowód wpłaty.
3.6 Der Bezug der Apartments ist Mo. – So. zwischen 16.00 Uhr und 03.00 Uhr möglich.
Abreisen haben bis 11.00 Uhr des Abreisetages zu erfolgen.
3.7 Dopuszcza się przywóz zwierząt bez uprzedniej zgody Leine
nie dozwolony.
3.8 Klient zgadza się, że Leine Quartier może korzystać ze stoczni i
Obszar wejściowy i części wspólne domu monitorowane kamerą wideo.

4 Behandlung der Apartments und Einrichtungsgegenstände
4.1 Klient musi dbać o mieszkanie i jego wyposażenie
leczyć. Klient ponosi odpowiedzialność za zawinione przez niego w okresie użytkowania
Uszkodzić. Klient odpowiada również za szkody wyrządzone przez współlokatorów lub gości
zostały spowodowane.
4.2 Klient musi niezwłocznie poinformować Leine Quartier o wszelkich uszkodzeniach lub wadach
powiadomić mieszkania i wyposażenie.

5 Odpowiedzialność Leine Quartier
5.1 Leine Quartier ponosi odpowiedzialność za szkody, za które jest odpowiedzialna, od obrażeń życia lub śmierci
Ciało czy zdrowie. Ponadto ponosi odpowiedzialność za inne szkody spowodowane umyślnym lub rażącym niedbalstwem naruszenia obowiązków przez Leine Quartier lub odpowiednio
celowe lub wynikające z zaniedbania naruszenie typowych zobowiązań umownych Leine
Kwartał. Naruszenie obowiązków przez Leine Quartier jest naruszeniem prawa
Przedstawiciel lub zastępca. Dalsze roszczenia odszkodowawcze są możliwe
nie uregulowane inaczej w niniejszym § 5, wyłączone.
5.2 W przypadku zakłóceń lub braków w usługach Leine Quartier Leine
Quartier dołoży wszelkich starań, aby zaradzić tej sytuacji, jeśli się o tym dowie lub jeśli klient natychmiast złoży skargę
dbać. Klient jest zobowiązany do zrobienia tego, co jest dla niego uzasadnione, aby usunąć zakłócenie
i ograniczyć do minimum ewentualne szkody, w szczególności wszelkie szkody natychmiast
Zgłoś Leine Quartier (recepcja).
5.3 Wszystkie roszczenia wobec Leine Quartier zazwyczaj ulegają przedawnieniu po upływie jednego roku od rozpoczęcia
zależny od wiedzy regularny okres przedawnienia § 199 ust. 1 BGB.
Schadensersatzansprüche verjähren kenntnisunabhängig in fünf Jahren. Plik
Skrócenie terminu przedawnienia nie dotyczy roszczeń opartych na umyślności lub rażąco
niedbałe naruszenie obowiązków przez Leine Quartier.

6 Rücktritt / Nichtinanspruchnahme der Leistungen durch den Kunden
6.1 Jeżeli prawo do odstąpienia od umowy nie zostało uzgodnione lub już wygasło, nie ma również ustawowego prawa
Prawo do odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia, a Leine Quartier nie zgadza się na odstąpienie od umowy,
Leine Quartier zachowuje prawo do uzgodnionego wynagrodzenia pomimo nieużywania
występ. Leine Quartier uzyskuje dochody z wynajmu mieszkań innym osobom
a także zaoszczędzone wydatki. W apartamentach nie będzie inaczej
jest wynajmowany, Leine Quartier może odliczyć ryczałt za zaoszczędzone wydatki. Plik
W takim przypadku klient jest zobowiązany zapłacić Leine koszty anulowania zgodnie z poniższymi postanowieniami
Zakwaterowanie do zapłaty:
a) Od 30 dnia przed rozpoczęciem świadczenia: 30% ustalonej ceny całkowitej,
b) 29-22 dzień przed rozpoczęciem przelewu: 60% ustalonej ceny całkowitej,
c) od 21 dnia przed rozpoczęciem świadczenia: 80% ustalonej ceny całkowitej,
d) Jeśli klient nie pojawi się lub klient zrezygnuje w dniu przyjazdu: 100% uzgodnionej kwoty
Cena całkowita.
6.2 Po upływie zarezerwowanego czasu klient otrzymuje oświadczenie o anulowaniu oraz, jeśli dotyczy, a
odpowiedni przelew zwrotny dokonanej (zaliczkowej) płatności.
6.3 Wyżej wymienione koszty anulowania obowiązują z zastrzeżeniem jednego od klienta za okres
Straty poniesione szkody, które mają być dostarczone i są na bieżąco
konkretna szkoda wynikająca ze straty kosztów jest ograniczona.

7 Schlussbestimmungen
7.1 Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Zmiany lub dodatki do
umowa bazowa i / lub te ogólne warunki wymagają
Forma pisemna. Dieses gilt auch für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses.
7.2 Czy poszczególne postanowienia umowy bazowej i / lub to
Ogólne warunki są lub staną się nieskuteczne, a więc ważność prawna
pozostałe postanowienia pozostają bez zmian. Odpowiednie postanowienie to: a
zastąpić skuteczne rozwiązania, które są jak najbliżej zamierzonego celu gospodarczego.
7.3 Jeżeli osoba trzecia złożyła zamówienie na klienta, ponosi on solidarną odpowiedzialność wobec Leine Quartier
klient jako dłużnik solidarny w odniesieniu do wszystkich zobowiązań wynikających z umowy podstawowej
i / lub niniejsze warunki.
7.4 Klient może sprzeciwić się roszczeniom Leine Quartier z tytułu instrumentu bazowego
Umowa i / lub niniejsze warunki tylko z roszczeniem wzajemnym
potrącenie, jeżeli jego roszczenie jest bezsporne lub zostało prawomocnie stwierdzone.
7.5 W przypadku wszystkich sporów wynikających z umowy podstawowej i / lub niniejszych warunków ogólnych
O ile prawo nie stanowi inaczej, obowiązują warunki
Hanower uzgodnił jurysdykcję.
7.6 Klient jest informowany, że w ramach zarządzania najmem das
Dane dotyczące stosunku umownego przechowywane na nośniku danych i zgodnie z postanowieniami
federalnej ustawy o ochronie danych.

Wir wünschen Ihnen angenehme Tage in unserem Apartment.